Nyhtestablå

Polhem

Kommun: Järfälla

Värdering

Sportstugorna och de enkla egnahemmen i Polhem är i hög utsträckning välbevarade sedan byggnadstiden och speglar härigenom på ett bra sätt hur denna enklare bebyggelse från 1930-1950-talen kunde se ut. Karakteristiskt är också de stora naturtomterna med ett visst inslag av anlagda trädgårdar. Eftersom Polhem, tillsammans med Björkliden, kom att bli ett privatexploaterat alternativ till de Bolinderkontrollerade bostäderna i Kallhäll är området en viktig del av fabrikens och samhällets historia.

Beskrivning

Markägaren till Polhem, montör Einar Karlsson, lät 1932 upprätta en avstyckningsplan för villabebyggelse i området. Några av tomterna bebyggdes genast av anställda vid Bolinders. Men någon större byggnadsverksamhet kom tydligen inte igång eftersom bara ett tjugotal fastigheter var permanent bebodda 1941. Vid denna tidpunkt krävde myndigheterna att en byggnadsplan skulle upprättas, vilket Einar Karlsson kraftigt motsatte sig. Han hävdade bl a att huvuddelen av marken inte gick att sälja, att det skulle bli för dyrt med vägar och att Bolinders anställda inte längre var intresserade eftersom bolaget numer upplät tomtmark. Efter ett avstyckningsförbud 1942, upprättades en avstyckningsplan för sportstugor 1945. Samma år kom också en byggnadsplan för villor till. Den omfattade Polhems sydöstra del. En del sportstugor och egnahem byggdes efter dessa planer fram till 1952 då byggnadsförbud utfärdades för hela området, i väntan på att vatten- och avloppsfrågan skulle lösas. Inget hände sedan fram till 1980-talets mitt, då kommunen började att planera för en kraftig exploatering. Den östra delen förändras nu snabbt genom att det byggs flera kvarter med flerfamiljshus.

I Polhem finns ett flertal mycket välbevarade små sportstugor från 1940- och 1950-talen. Dessutom finns några egnahemsvillor som i huvudsak är oförändrade sedan byggnadstiden. Sportstugorna är små enplanshus och ligger på stora, delvis anlagda, naturtomter. Fasaderna är av trä, t ex i tidstypiskt gulmålad stockpanel. Sadeltaken är flacka och täcks ofta av rött lertegel. Villorna är byggda främst kring Polhems- och Västanvägarna. Husen har en enkel och anspråkslös utformning med träpanelklädda fasader och brutna tegeltäckta sadeltak.

Kommun: Järfälla

Källa till texten: Källman, Rolf & Nygren, Ann-Sofie 1991 "Järfälla kulturhistoriska miljöer"

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö

Riksintresse: Nej

LD97-0244 Polhem

LD97-0246 Polhem