Nyhtestablå

Söderby sjukhus

Kommun: Salem

Motivering

Söderby sjukhus, uppfört 1907 - 1910 efter ritningar av arkitekten Gustaf Wickman, är landets största sanatorium och har en för sin tid typisk utformning. Hela anläggningen med sjukhusbyggnader, personalbostäder och ekonomibyggnader har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde. De av Gustaf Wickman ritade byggnaderna är i stort sett exteriört väl bevarade sedan byggnadstiden.

En viktig del för förståelsen av miljön och tankarna bakom sekelskiftets behandling av lungsjuka är den park till största delen bestående av naturlig tallskog, som sjukhuset är beläget i. Även den kyrkogård som hör till sjukhuset är av intresse.

Historik och beskrivning

Söderby sjukhus ligger i Salems sydöstra del, nära gränsen till Botkyrka. Byggnaderna ligger spridda i en stor naturpark med tall och björk. Sjukhuset anlades ursprungligen som sanatorium för Stockholms stad.

Tuberkulosen skördade under 1800-talet många offer. Kampen mot sjukdomen blev vid seklets slut något av en nationell angelägenhet, då bland andra Oscar II tog initiativ till en ekonomisk insamling för uppförandet av sanatorier. Det första byggdes i Mörsil i Jämtland och stod färdigt 1891.

Sanatorierna förlades ofta till skogsrika trakter med klar och hälsosam luft, eftersom den tidens behandling i enlighet med en tjeckisk terapimetod gick ut på att ge patienterna så mycket sol och frisk luft som möjligt. Med tanke på sjukdomens smittsamhet valde man gärna lite isolerade lägen för sanatorierna.

När Stockholms stad i början av 1900-talet sökte lämplig mark för att uppföra ett sanatorium, föll valet pa Söderby av flera orsaker. Staden ägde redan marken genom inköpet av Sturehov, dit Söderby hörde, och Rönninge hade ett gott rykte ur hälsosynpunkt. Vid sekelskiftet etablerades ett flertal pensionat och hälsohem. Dessutom fanns goda tågförbindelser med Stockholm.

Uppdraget att utföra ritningarna gick till arkitekten Gustaf Wickman. Uppförandet påbörjades 1907 och 1910 stod sjukhuset klart. Anläggningen domineras av den centralt placerade vårdbyggnaden, med sin 150 m långa fasad. Vårdkapaciteten var 440 platser. Ursprungligen planerades ytterligare två lika stora vårdbyggnader, men de kom aldrig till utförande.

I samklang med tidens rådande planeringsideal för sjukhusbyggnader förlades salar och behandlingsrum utmed långa korridorer. Eftersom frisk luft var en viktig del i behandlingen byggdes också flera ligghallar.

Förutom huvudbyggnaden uppfördes ytterligare ett tiotal mindre byggnader såsom överläkarvilla, sköterskebostäder, byggnader för administrativa och ekonomiska funktioner, sommarpaviljonger och kapell. Flertalet av de byggnader som Wickman ritade putsades eller målades i ljusa kulörer medan taken kläddes med svart plåt, vilket gav bebyggelsen ett enhetligt utseende. Hela anläggningen omgavs av en naturpark i vilken flera promenadstråk anlades. År 1919 färdigställdes också - efter påtryckningar från Salems församling - en kyrkogård som ligger strax norr om sjukhusområdet på andra sidan Söderby Gårds väg. Sedan 1988 ägs kyrkogården av Salems församling.

Under årens lopp har byggnadsbeståndet på Söderby förändrats. Huvudbyggnaden har exempelvis genomgått en del smärre förändringar exteriört. Det gäller framför allt en stor ligghall som uppfördes vid den västra gaveln 1926 (och som senare förkortades) och en ny entré som tillkom 1960. Vidare har en del byggnader rivits samtidigt som nya byggts. De senast tillkomna personalbostäderna är uppförda så sent som på 1950-talet.

Efter att den lungmedicinska kliniken lagts ned i början av 1970-talet fungerade Söderby sjukhus som långvårdsklinik. Stockholms läns landsting beslöt 1988 att lägga ned även denna. Det finns planer på att inom sjukhusområdet uppföra ett bostads- och arbetsplatsområde, kallat Söderby Park. Det skulle i så fall innebära att en del befintliga byggnader rivs och att en del nya tillkommer. Enligt förslaget kommer dock den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen att bevaras.

Söderby sjukhus förklarades 1987 som nytt riksintresse för kulturminnesvård av riksantikvarieämbetet.

Kommun: Salem

Källa till texten: Kennerstedt Bornhall, Ingrid 1994 "Norra Salem kulturhistoriska miljöer"

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö

Riksintresse: Ja. Hela området

LD2000-0080 Söderby sjukhus