Nyhtestablå

Turebergs centrum

Kommun: Sollentuna

Kulturhistorisk värdering

Bebyggelsen utgörs av byggnader från två viktiga epoker av Tureberg/Sollentunas historia. Järnvägsstationen och stinsbostaden var mycket betydelsefulla byggnader i ett av de viktigaste skedena i den lokala historien: utbyggnaden av järnvägen och med den framväxandet av stationssamhället. Kommunalhuset och affärs- och kon-torshuset representerar den självständiga köpingen, föregångaren till förortskommunen. Samtliga byggnader är välbevarade och har stora samhällshistoriska värden.

Beskrivning

Redan 1859 hade förhandlingar inletts om expropriering av mark från Turebergs gård med anledning av framdragningen av järnvägen. 1866 in-vigdes järnvägen och några år senare uppfördes den första lilla anhaltsstationen söder om Turebergs allé (nuvarande Bygdevägen) och väster om järnvägen. 1881 flyttades stationen till den östra sidan av spåren. Hållplatsen fick namn efter gården; Tureberg. 1900 tillkom den nuvarande stationsbyggnaden i Tureberg (Sollentuna station), och samtidigt byggdes stinsbostaden.

1946 invigdes ett nytt kommunalhus, som uppfördes efter ritningar av Tore Forsman och Ulf Snellman. Byggnaden är i två våningar och har röda tegelfasader under ett sadeltak.1949 tillbyggdes kommunalhuset med en vinkel i norr och samtidigt byggdes affärs- och kontorshuset norr därom. Det senare är i två våningar med fasader av rött tegel och valmade tak täckta med skiffer. Idag fungerar det förutvarande kommunalhuset som Sollentuna församlings förvaltningsbyggnad.

Kommun: Sollentuna

Källa till texten: Gustafsson, C; Svanberg, O; Källman, R & Bratt, P 1993. "Sollentuna - igår och i morgon - program för kulturmiljövård"

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö

Riksintresse: Nej